Національний університет «Одеська юридична академія» | Криворізький факультет - На допомогу першокурснику

Реклама НУ ОЮА

Наші офіційні сторінки у соціальних мережах

Сторінка в Facebook

Сторінка в Instagram


Наші партнери

Education.ua:
Образование в Украине Образование в Украине


Стажування для юристів

Корисні посилання

Національна бібліотека України імені
В. І. Вернадського


Рада Європи Європейський простір (Офіційна сторінка)

Президент України (Офiцiйна сторінка)

Верховної Ради України (Офіційний портал )

Урядовий портал

Конституційний Суд України

Верховний Суд України

Вищий господарський суд України (офіційна сторінка)

Судова влада України

Генеральна прокуратура України (офіційна сторінка)

Служба безпеки України

Міністерство освіти і науки України (офіційна сторінка)

Міністерство юстиції України (офіційна сторінка)

Міністерство внутрішніх справ України

Державна фіскальна служба України

Державна міграційна служба України

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Дніпропетровська обласна рада (офіційна сторінка)

Виконком Криворізької міської ради

Національна Асоціація Адвокатів УкраЇни

Нотаріальна палата України (офіційна сторінка)

Офіційний вісник України (електронне видання)

ЛІГА:ЗАКОН - Головний правовой портал Украины

Ліга студентів Асоціації правників України

Сайт міста Кривого Рогу

Сайт міста Одеси


На допомогу першокурснику

Як правильно оформити список літератури до наукової роботи

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті (Бюлетень ВАК України. – 2008. - №3. - С. 9-13)

Бібліографічний опис документів здійснюється за :

1.ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)» . - К. : Держстандарт України, 2007.

Слова і словосполучення скорочуються відповідно до:

1.ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги і правила» . - К. : Держстандарт України, 1998.

2.ГОСТ 7.12.93» Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила».
Однотомні видання

Один автор


Дмитренко I. А. Екологiчне право України [Текст] : пiдручник для вищих навч. закладiв / Iван Адамович Дмитренко. - 2-е вид., перероб. та доп. - М. : Юрiнком Iнтер, 2001. - 351 с.

Заiка Ю. О. Українське цивiльне право [Текст] : навч. посiбник / Юрiй Олександрович Заiка. - К. : Правова єднiсть, 2008. - 367 с.

Селецький С. I. Кримiнальне право України. Особлива частина [Текст] : навч. посiбник для студ. вузiв / Станiслав Iванович Селецький. - К. : Центр учбової лiт., 2008. - 495 с.

Салтевський М. В. Кримiналiстика (у сучасному викладi) [Текст] : пiдручник для вузiв / Михайло Васильович Салтевський ; Нац. акад. внутрiшнiх справ України . – К. : Кондор, 2006. - 586 с.

Селецький С. I. Кримiнальне право України. Особлива частина [Текст] : навч. посiбник для студ. юрид. вузiв i юрид. фак. / Станiслав Iванович Селецький ; Вiдкритий мiжнар. ун-т розвитку людини "Україна" . - К. : Центр учбової лiт., 2007. - 503 с.

Два автори

Высоцкий А. Ф. Черноморско-Азовский бассейн: правовые вопросы использования пространств и ресурсов [Текст ] / А. Ф. Высоцкий, В. П. Цемко. – К. : Наук. думка, 1991. – 252 с.

Ромовська 3. В. Сімейне законодавство України [Текст] / 3. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. - К. : Прецедент, 2006. - 93 с. - (Юрид. б-ка. Б-ка адвоката).

Гриценко В. И. Дистанционное обучение: теория и практика [Текст] / В. И. Гриценко, В. В. Колос. - К. : Наук. думка, 2004. - 375с.

Три автори

Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации [Текст] / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. —ХІЛІ, 265 с.

Баб'як О. С. Екологiчне право України [Текст] : навч. посiбник для вузiв / Олексiй Степанович Баб'як, Петро Дмитрович Бiленчук, Юрiй Онисимович Чирва . – К . : Атiка, 2000. - 216 с.

Чотири, п’ять і більше авторів

Соцiальне становлення дитини у прийомнiй сiм'ї: соцiальний супровiд [Текст] : навч.-метод. посiбник / Л. С. Волинець, А. Й. Капська, Н. М. Комарова [та ін.]. – К. : Укр. iн-т соцiальних дослiджень, 2000. - 127 с.

Кримiналiстика [Текст] : пiдручник для студ. юрид. спец. вищ. закл. освiти / Василь Миколайович Глiбко, Анатолiй Леонiдович Дуднiков, Володимир Андрiйович Журавель [та ін.] ; за ред. Валерiя Юрiйовича Шепiтька ; Нац. юрид. акад. України iм. Ярослава Мудрого. – К. : Iн Юре, 2001. - 682 с.

Екологiчне право. Особлива частина [Текст] : пiдручник : повний акад. курс для студ. юрид. вузiв та фак. / В. I. Андрейцев, Г. I. Балюк, А. Г. Бобкова [та ін.] ; за ред. Володимира Iвановича Андрейцева ; Київ. нац. ун-т iм. Т. Шевченка, НАН України. – К. : Iстина, 2001. - 543 с.

Кримiнальне право України : практикум [Текст] : навч. посiбник / П. П. Андрушко, П. В. Кобзаренко, П. С. Матишевський [та iн.] ; за ред. С. С. Яценка. - 2-е вид., перероб. i доп. - К. : Юрiнком Iнтер, 2004. - 591 с.

Психология менеджмента / Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. [и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – 3-е изд. - X. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

Формування здорового способу життя молоді [Текст] : навч.-метод. посібник для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська [та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. досліджень, 2005. — 115 с. — (Сер. «Формування здорового способу життя молоді» : у 14 кн. ; кн. 13).

Без автора

Голод 1933 року в Україні [Текст] : свідчення про винищування Москвою українського селянства / упоряд. Ю. С. Семенко. - 2-е вид., доп. - Дніпропетровськ ; Мюнхен, 1993. - 223 с.

Колективізація і голод на Україні, 1929-1933 [Текст] : зб. док. і матеріалів / упоряд. : Г. М. Михайличенко, Є. П. Шаталіна ; відп. ред. С. В. Кульчицький ; АН України, Ін-т історії України [та ін.]. - 2-е вид., стереотип. - К. : Наук. думка, 1993. - 734 с.

Воскресіння мертвих: українська барокова драма [Текст] : антологія / [упоряд. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1]с.

Матеріали конференцій, з’їздів

Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу [Текст] : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (11—13 жовт. 2000 р., Харків) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — X., 2000. — 167 с.

Кібернетика в сучасних економічних процесах [Текст] : зб. текстів виступів на респ. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. —147 с.

Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій [Текст] : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко ; НАН України, Ін-т пробл. міцності. — К. : ІПМ, 2000. — С. 559—956, XIII, [2] с. — (Ресурс - 2000).

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій [Текст] : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215с.

Ризикологія в економіці та підприємництві [Текст] : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ. податк. адміністрація України [та ін.]. — К. : КНЕУ, 2001. — 452 с.

Законодавчі та нормативні документи

Кримінально-процесуальний кодекс України [Текст] : за станом на 18 лютого 2013 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2013. — 207 с. — (Б-ка офіційних видань).

Медична статистика статистика [Текст] : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько ; МНІАЦ мед. статистики. — К. : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).

Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій [Текст] : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007 / М-во палива та енергетики України. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ, 2007. — VI, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України ; Інструкція).

Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів : Закон України від 1 лип. 2004 р. №1961-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – №1. – Cт.1.

Загальнодержавна програма “Питна вода України” на 2006–2020 роки : затв. Законом України від 3 берез. 2005р. № 2455-ІV // Голос України. – 2005. – 15квіт. (№69). – C.10–11.

Дисертації

Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси [Текст] : дис. ... д-ра фіз.- мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. — К., 2005. — 276 с.

Автореферати дисертацій

Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.08 / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.

Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

Електронні ресурси

Гражданский процессуальный кодекс Украины [Электронный ресурс] : Закон Украины от 18 марта 2004 г. № 1618-IV по состоянию на май 2004 г. // Лига: Закон : компьютер.-правовая система / Всеукр. сеть распространения правов. информ. – [Электрон. прогр.]. – Версия 7.4. – К., 2004. – Загл. из рук. для пользователя. – Ежедн. обновление.

Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посібник для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Б-ка студента-медика). — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги : Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. — Назва з контейнера.

Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем, вимоги : Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для підготовки письмових робіт при вивченні навчальних дисциплінАлфавітний показчик

PostgreSQL powered Official Vkontakte group
© 2006-2021 Національний університет «Одеська юридична академія». Кривий Ріг, Україна.