Поради студентам

Як оформити письмову роботу ?

Як оформити письмову роботу? 

Науково-дослідна робота студентів є невід’ємною складовою наукової діяльності навчального закладу і першим етапом у підготовці кваліфікованих кадрів. Вона є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, сприяє розширенню загального та професійного світогляду.

Результатом такої діяльності є письмові та кваліфікаційні роботи.

Як зазначав відомий історик Т.Шанін, «… письмова робота більше розвиває логічне мислення, ніж усна мова. Усна мова – це спосіб перевірки знань, за якого риторичні здібності студента можуть дати можливість йому «викрутитися». За письмової роботи ти виражаєш певну логіку мислення, яку можна перевірити дуже швидко, і тому саме письмовий виклад своїх думок – найкращий тренінг, який тільки існує. Не випадково англійські студенти найкращих університетів куди менше часу проводять у класах, ніж у бібліотеках… Бібліотека – це значить думати, створювати та писати, а не просто читати! Це означає не тільки підручник, з яким ти працюєш, а стіна книг, і ти відбираєш саме те, що тобі потрібно, і працюєш з цим, створюючи своє розуміння, вибираючи «свою» літературу, яка потрібна саме тобі. У підсумку, ознайомлюючись з різними підходами, поглядами, теоріями, ти набуваєш свій підхід, свій погляд. Мета – знайти свій погляд».

До письмових робіт відносяться анотації, есе, доповіді, реферати, курсові роботи.

До кваліфікаційних робіт відносяться дипломні та магістерські роботи.

Анотація – коротка характеристика твору чи видання, яка розкриває їх призначення, зміст, форму та інші особливості; стисла характеристика роботи, яка містить тільки перелік основних питань, інформацію про призначення роботи та її цінність. Може бути описовою або рекомендаційною, загальною чи спеціалізованою.

Написання анотації є однією з найважливіших навичок письмового мовлення. Оволодіння технологією її написання необхідне для студентів, спеціалістів і науковців усіх рівнів. Нездатність правильно скласти анотацію свого проекту справляє враження відсутності у студента, претендента на грант, стипендію чіткого уявлення про мету і шляхи реалізації майбутнього проекту. Грамотно укладена анотація суттєво допомагає студентам на початку роботи над курсовим проектом, бо дозволяє швидко ознайомитися з результатами вже написаних робіт за поданою темою і у подальшому допомагає обрати науковий напрямок. Кількість слів у анотації в середньому складає від 1000 до 1700 знаків з пробілами За обсягом анотації можуть бути від 50 до 400 слів, залежно від складності матеріалу і вимог конкретного видання або організації.

Найбільш поширеною формою усного оприлюднення наукових результатів є доповідь та повідомлення.

Доповідь – документ, у якому викладаються певні питання, даються висновки, пропозиції. Вона призначена для усного (публічного) прочитання та обговорення. Наукова доповідь – це публічно виголошене повідомлення, розгорнутий виклад певної наукової проблеми (теми, питання).

Найчастіше ніякого стандартного оформлення доповіді взагалі не потрібно. Якщо її не здають після виступу на перевірку, то можна оформити абсолютно у будь-якій формі, головне – зручність для публічного читання тексту. Зовсім інша справа з доповідями, які потрібно здавати на перевірку. У такому випадку необхідно керуватися тими вимогами до оформлення, які надає викладач. Обсяг доповіді – 8-12 сторінок, якщо доповідь складається з 4-6 сторінок, вона називається повідомленням.

Реферат – короткий виклад змісту одного або декількох документів з певної теми. Обсяг реферату визначається специфікою теми і змістом документів, кількістю відомостей, їх науковою цінністю або практичним значенням. Його обсяг коливається від 500-2500 знаків до 20-24 сторінок.

Письмові роботи виконуються студентами при підготовці до семінарських занять та самостійного вивчення дисциплін і є одним із видів індивідуальних робіт студентів, що виконуються з метою набуття студентом знань з відповідної дисципліни, вміння самостійно працювати з джерелами: літературою, нормативно-правовими актами, самостійно проводити аналіз та узагальнювати матеріал, висловлювати обґрунтовані власні висновки.

Підготовка письмових робіт виховує відповідальність у студента, здатність до саморозвитку, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем тощо.

До письмових робіт студентів, що навчаються на Криворізькому факультеті Національного університету «Одеська юридична академія» відносяться:

 • реферати,
 • доповіді,
 • есе,
 • анотації тощо.

СТАДІЇ ПІДГОТОВКИ ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ       

Підготовка письмової роботи включає наступні стадії:

1. Вибір (отримання) теми, її узгодження з викладачем.

2. Підбір та вивчення джерел.

3. Складання та узгодження плану роботи.

4. Викладення матеріалу.

5. Оформлення письмової роботи.

6. Виступ з письмовою роботою (захист) та подання її викладачу.

Тематика рефератів, есе, доповідей, анотацій тощо (надалі - письмових робіт) з кожної дисципліни щорічно розробляється і переглядається викладачами відповідної дисципліни та затверджується на засіданні кафедри КФ НУ «ОЮА», а також може визначатися викладачем при вивченні відповідної теми.

Студенти отримують варіанти тем письмових робіт згідно до вимог викладача, який в подальшому вважатиметься науковим керівником у студента при виконанні ним письмової роботи.

При виборі теми студент повинен керуватися власним інтересом до певної проблематики, зацікавленістю, можливостями підбору джерел для виконання письмової роботи тощо.

Після закінчення реєстрації обраних тем письмової роботи студентам не надається право самостійно змінювати тему або вносити зміни до її назви.

Підбір, вивчення спеціальної літератури, нормативно-правових актів для виконання письмової роботи – важлива стадія підготовки роботи, від якої залежить якість її виконання.

Інформацію про рекомендовані джерела з обраної теми письмової роботи з відповідної дисципліни надає науковий керівник та зазначаються в методичних матеріалах (вказівках) з відповідної дисципліни.

Крім того, необхідно перш за все опрацювати періодичні видання: журнали, газети, бюлетені, щотижневики, часописи тощо, а також монографії, збірки наукових праць відомих юристів-вчених, підручники тощо.

Будь-яка письмова робота повинна починатись з підготовки плану роботи, що укладається студентом перед написанням роботи. При цьому науковий керівник скеровує правильність укладання плану письмової роботи.

Реферати, як вид письмових робіт, повинні обов’язково містити план у змісті роботи.

Інші письмові роботи - есе, доповіді, анотації, за узгодженням з науковим керівником можуть не містити план у змісті роботи.

Рекомендовано, щоб студент, який виконує реферат з відповідної теми, склав розширений план, що містить розділи та підрозділи до них.

План роботи потрібно обов’язково погодити з науковим керівником. Під час виконання письмової роботи за погодженням з науковим керівником студент може вносити зміни до змісту роботи, обумовлені прийняттям нових нормативно-правових актів, недостатністю спеціальної літератури тощо. При цьому змінювати назву теми не дозволяється.

Після підбору джерел, визначення та узгодження плану роботи, необхідно приступати до стадії викладення матеріалу – узагальнення та систематизації опрацьованого матеріалу роботи. На цій стадії проявляється здатність студента до самостійного опрацювання, вміння систематизувати та аналізувати зібраний матеріал, робити власні висновки.

Працюючи над письмовою роботою, не дозволяється копіювати з електронних носіїв роботи інших авторів зі схожої тематики.

Опрацьований матеріал за темою роботи необхідно перечитати декілька разів, доки у автора не складеться цілісне уявлення про предмет вивчення.

Вміння студента скласти власну думку з поставленого питання набагато важливіше за звичайну обізнаність його про питання.

Правильна і логічна структура письмової роботи – це запорука успіху розкриття теми.

Письмові роботи виконуються державною мовою. За узгодженням з науковим керівником роботи можуть виконуватися російською та іншими мовами.

При виконанні роботи необхідно звернути увагу на:

 • самостійність при викладенні матеріалу,
 • правильне використання цитат з літератури, з обов’язковим посиланням на джерела,
 • використання всієї рекомендованої літератури, з урахуванням можливих змін чинного законодавства,
 • повноту розкриття змісту усіх питань теми,
 • написання роботи із суворим дотриманням змісту роботи,
 • чіткість та ясність викладення,
 • логіку та послідовність викладення,
 • акуратність та грамотність роботи.

При необхідності викладати матеріал в роботі рекомендовано у формі першої особи множини (наприклад: “вважаємо” тощо) або третьої особи однини (наприклад: “автор роботи показав” тощо).

Не варто зловживати цитатами, які необхідно використовувати тільки для підтвердження думки автора письмової роботи або її противагу іншій думці.

Не допускається звичайне переписування нормативних актів, коментарів до них, монографій, статей тощо, видаючи їх за власні, що розглядається як грубе порушення літературної та наукової етики і кваліфікується як плагіат. Тому кожна цитата або приклад повинні супроводжуватися точним описом джерела з позначенням видавництва та сторінок, де опубліковано цей матеріал.

Всі письмові роботи у готовому вигляді подають науковому керівнику у встановлені ним терміни.

Письмова робота підписується студентом, що підтверджує його авторство, в кінці роботи перед “СПИСКОМ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”.

Структура письмової роботи обов’язково складається з таких структурних частин:

ПЛАН (ЗМІСТ),

ОСНОВНА ЧАСТИНА,

ВИСНОВКИ,

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ,

ДОДАТКИ (якщо є).

ОСНОВНА ЧАСТИНА роботи повинна складатися з розділів. В рефератах бажано, щоб кожен розділ включав підрозділи. Кількість розділів та підрозділів не регламентується, однак необхідно врахувати, що недоцільно виділяти невеликі за обсягом розділи чи підрозділи. Рекомендовано, щоб робота складалася не менш як з 3-х розділів.

В окремих випадках передбачається, коли матеріал важко розбити на декілька частин через його тісну змістовну і логічну послідовність, “РОЗДІЛ” можна не розділяти на підрозділи.

Назва розділу не повинна повторювати назву теми письмової роботи.

“ВСТУП” та “ВИСНОВКИ” не є обов’язковими частинами письмової роботи, їх наявність залежить від вимоги наукового керівника.

Робота може бути проілюстрована “ДОДАТКАМИ”.

“ДОДАТКИ” у письмовій роботі - це схеми, таблиці тощо, наявність яких передбачається автором роботи і не є обов’язковими.

Оформлення письмової роботи

Письмова робота студентом може бути надрукована або написана власноруч. Вимоги щодо написання чи друкування письмової роботи висуває викладач з відповідної дисципліни, який доводе це до студентів на перших заняттях. У даному випадку вимоги викладача є обов’язковими і можуть бути ним переглянутими у кожному індивідуальному випадку, завчасно попередивши студентів.

Письмову роботу друкують чорним кольором на аркуші білого паперу з одного боку аркуша.

Письмова робота, виконана рукописно, виконується студентом шляхом особистого написання власноруч, з дотриманням кількості рядків (строк) на одній сторінці, витримки полів тощо, як при друкуванні. У даному випадку робота повинна бути написана розбірливим і акуратним почерком, грамотно, охайно, без виправлень, чорнилами чорного кольору. Рекомендовано загальний обсяг написаної письмової роботи – до 30-ти сторінок.

Кожна структурна частина: “ПЛАН”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛИ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкуються або пишуться великими літерами з нової сторінки, у першому рядку по центру. У кінці назви заголовка кожної структурної частини крапка не ставиться.

Титульний аркуш рукописної роботи виконується друкованим (комп’ютерним) способом.

“СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ” не враховується у загальний обсяг письмової роботи, але нумерація сторінок продовжується.

Враховуючи особливості теми роботи, за погодженням з науковим керівником обсяги роботи можуть бути змінені.

Титульний аркуш роботи є її першою сторінкою (див. зразок оформлення титульного аркушу). На ньому номер сторінки не ставиться.

Нумерація сторінок проставляється арабськими цифрами у нижньому правому кутку сторінки, на полі, без використання будь-яких знаків або крапок біля цифри.

За титульним аркушем другою сторінкою письмової роботи є “ПЛАН” або “ЗМІСТ” (див. зразок оформлення плану (змісту)).

ОСНОВНА ЧАСТИНА роботи складається з розділів та підрозділів. Кожний розділ як окрема структурна частина роботи починається з нової сторінки, з абзацу першого рядка. Номер розділу ставиться арабською цифрою після слова “РОЗДІЛ” (наприклад: РОЗДІЛ 1.) Потім з нового рядка, по центру рядка, великими літерами, симетрично до тексту друкується назва розділу, без лапок, без крапки у кінці назви.

Підрозділ (за його наявності) починається з абзацу нового рядка, через два рядки після закінчення попереднього підрозділу. Перед назвою підрозділу ставиться номер з двох арабських цифр: перша цифра (з крапкою) – порядковий номер розділу, друга цифра (без крапки) – порядковий номер підрозділу у цьому розділі. Заголовки підрозділів друкуються по центру рядка, маленькими літерами (крім першої літери заголовку та власних імен), в підбір до тексту, у кінці назви підрозділу ставиться крапка. Назва підрозділу не повинна повторювати назву розділу. Підрозділ може включати пункти.

Рекомендовано виділяти назви структурних частин, підрозділів та їх пунктів полужирним шрифтом без підкреслення.

Наприклад:

РОЗДІЛ 1.ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

1.1 Поняття та принципи національної безпеки України.

Якщо у процесі виконання письмової роботи студент робить схеми, графіки, таблиці або додає до роботи зразки документів, вони оформлюються у структурній частині роботи “ДОДАТКИ”, що йде після “СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”. “ДОДАТКИ” нумеруються у правому верхньому кутку і позначаються послідовно великими літерами української абетки (наприклад: Додаток А). У тексті письмової роботи зазначається: див. Додаток А.

Студенту, який посилається у своїй роботі на “ДОДАТКИ” (схеми, графіки, таблиці), рекомендовано підготувати їх додатково у примірниках збільшених розмірів для наочного застосування при виступі (захисті) своєї роботи.

При наявності таких структурних частин як “ВСТУП” і “ВИСНОВКИ”, їх слід виконувати після підготовки ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ письмової роботи.

Обов’язковою структурною частиною роботи є “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”.

Після виконання роботи автор повинен перевірити її зміст, послідовність сторінок і оформлення структурних частин, а також надати роботі готовий вигляд.

Перед поданням науковому керівнику готова письмова робота повинна бути оформлена студентом належним чином:

 • реферати – прошиваються шляхом євроброшурування або підшиваються у тверду палітурку;
 • доповіді, есе, анотації та інші види робіт – підшиваються у теку для файлів (або теку-швидкозшивач).

Письмові роботи за узгодженням з науковим керівником можуть бути оформлені іншим спрощеним способом. 

Як оформити список використаних джерел?
Як скласти бібліографічне посилання ? (ДСТУ 8302:2015)
Приклади оформлення бібліографічних посилань (ДСТУ 8302:2015)
Зразок оформлення списку використаних джерел (ДСТУ 8302:2015)
Як скласти сесію без стресу ?

Інформація

Офіційний сайт Криворізького факультету та Криворізького юридичного фахового коледжу Національного університету "Одеська юридична академія".

Розпочни з нами своє успішне майбутнє!

Галерея